Ερώτημα για την κάλυψη κενών θέσεων καθαριστριών σχολικών μονάδων