Πρόσκληση για υποβολή αίτησης για πλήρωση μίας θέσης Ειδικού Συνεργάτη του Δημάρχου Ξάνθης (Πολιτικός Μηχανικός)

Ο Δήμαρχος Ξάνθης καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση με αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη του Δημάρχου Ξάνθης, για την παροχή συμβουλευτικών και γνωμοδοτικών υπηρεσιών.
Τα καθήκοντα που θα ασκεί ο ειδικός συνεργάτης θα είναι επιτελικά και δεν θα έχει αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει:

Κατεβάστε το πλήρες κείμενο της γνωστοποίησης, πατώντας εδώ!