Τοποθέτηση και ψηφοφορία στη δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής