Οι θέσεις μας

Οι θέσεις μας για την τοπική αυτοδιοίκηση

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελεί τον θεσμό του σύγχρονου Κράτους που βρίσκεται πιο κοντά στον πολίτη. Δραστηριοποιείται στο τοπικό επίπεδο εκεί δηλαδή που βρίσκονται οι άνθρωποι και οι φυσικοί πόροι. Έχει το προνόμιο μέσα από την δραστηριοποίηση και τις συνεργασίες της να παράγει γεγονότα με περιφερειακή, εθνική και παγκόσμια σημασία. Η πρωτοφανής όμως κρίση που βιώνει η χώρα μας θέτει επιτακτικά το ζήτημα αλλαγής της οργάνωσης του Κράτους και των θεσμών του. Στο πλαίσιο αυτής της αλλαγής, είναι αναγκαίο να καταστεί η πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση γνήσιος θεσμικός εκφραστής ενός νέου Κράτους κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής, αλλά και βασικός πυλώνας μιας νέας παραγωγικής και αναπτυξιακής πορείας της χώρας.

Είναι μονόδρομος η Αποκέντρωση του Κράτους και η ενίσχυση της Αυτοδιοίκησης, ώστε να καταστούν οι Δήμοι:

 • οι φορείς του σχεδιασμού (πολεοδομικού και ευρύτερου) και οι φορείς της τοπικής ανάπτυξης, προκειμένου να προωθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή όχι μόνο σε τοπικό και περιφερειακό, αλλά και σε εθνικό επίπεδο και
 • οι φορείς παροχής ποιοτικών υπηρεσιών στους πολίτες και τις επιχειρήσεις, με έμφαση στην προώθηση της επιχειρηματικότητας και των κοινωνικών υπηρεσιών.

Όμως μέχρι την εκπλήρωση των θεσμικών αλλαγών οι νέες δημοτικές αρχές είναι υποχρεωμένες παράλληλα με τις διεκδικήσεις να εξαντλήσουν κάθε προσπάθεια με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο και να αναλάβουν πρωτοβουλίες στις παραπάνω κατευθύνσεις.

Η ταυτότητα του Δήμου Ξάνθης και η σημερινή κατάσταση

Πέρα από την γενική θεώρηση για το θεσμό της ΤΑ η εξειδίκευση των θέσεων για το Δήμο Ξάνθης υπαγορεύεται από σοβαρές ιδιαιτερότητες οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη. Συγκεκριμένα:

 • Η πρώτη έχει να κάνει με την θέση της Ξάνθης, την ιστορία της και τον ρόλο που μπορεί να αναλάβει στο πλαίσιο του σαρωτικού κύματος αλλαγών που επιβάλλει η τεχνολογική εξέλιξη αλλά και η σημασία των γεωπολιτικών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή.

Ο Δήμος κατέχει κεντροβαρή θέση στην ΑΜ-Θ, στην τομή του Αναπτυξιακού άξονα Ανατολής – Δύσης με ευρωπαϊκά και διεθνή χαρακτηριστικά και του άξονα Βορρά – Νότου με διαπεριφερειακά και διασυνοριακά χαρακτηριστικά.

Αποτελεί επίσης την πύλη εισόδου στον ορεινό όγκο της Ροδόπης και εν δυνάμει σημαντικό κέντρο εκπαίδευσης και έρευνας και κέντρο καινοτομίας.

Είναι Δήμος με ισχυρή ταυτότητα και διεθνή ακτινοβολία (παλιά Ξάνθη, καπναποθήκες, φυσικό περιβάλλον – περιοχή Σταυρούπολης, Πολυτεχνική Σχολή, υποδομές, πολιτιστική και τουριστική δραστηριοποίηση, διασυνοριακός χαρακτήρας, πολυπολιτισμικότητα κλπ).

 • Η δεύτερη σχετίζεται με τα χαρακτηριστικά της λειτουργίας της απερχόμενης Δημοτικής Αρχής αλλά και το παραχθέν εκ μέρους της έργο, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά.

Βασικοί στρατηγικοί στόχοι για την αναγέννηση του Δήμου

 1. Διοίκηση με αυτοδιοικητική και δημοκρατική αντίληψη.

Η κατάσταση του Δήμου επιβάλλει να κερδηθεί ο χαμένος χρόνος. Η ευθύνη για την διακυβέρνηση της πόλης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων, πρέπει να είναι κοινή μέσα από την συνεργασία με όλα τα επίπεδα διοίκησης (όμοροι Δήμοι, Περιφέρεια, Υπουργεία), τους θεσμούς (πχ. ΔΠΘ, δημόσιοι οργανισμοί), τα συλλογικά σχήματα πολιτών και ενώσεις επιστημονικές, επαγγελματικές κλπ.

Δεν πρέπει να υιοθετηθούν αυταρχικές συμπεριφορές, αλλά αντίθετα διαφάνεια, συλλογικότητα με αποτέλεσμα, δημοκρατική λειτουργία σε όλα τα επίπεδα διοίκησης.

 1. Δήμος με οργανωμένες Δημοτικές Υπηρεσίες.

Πρωτίστως πρέπει να αποκατασταθεί η επαφή με το προσωπικό του Δήμου. Δικαιοσύνη, διαφάνεια, στήριξη του έργου των υπαλλήλων, εμψύχωση και ανάληψη των πολιτικών ευθυνών, σύγχρονη οργάνωση του Δήμου με αξιοποίηση υπηρεσιών και τεχνολογίας στο πλαίσιο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, πρέπει να τεθούν ως κύριες προτεραιότητες. Κύριος στόχος πρέπει να είναι η άμεση κάλυψη των αδυναμιών και η ενίσχυση των τομέων όπως:

 • του αναπτυξιακού προγραμματισμού, δηλαδή του προγραμματισμού της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης,
 • του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού και
 • του επιχειρησιακού σχεδιασμού του Δήμου, με έμφαση στην τήρηση κανόνων ποιότητας όσον αφορά στο παραγόμενο έργο.
 1. Δήμος με Όραμα και συμμετοχή χωρίς αποκλεισμούς.

Στόχος είναι η διατύπωση ενός οράματος που να ενσωματώνει το τοπικό με τη διεθνή ακτινοβολία που εκπέμπει ο Δήμος. Η τελική διαμόρφωση του οράματος για το Δήμο θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα μιας διαδραστικής διαδικασίας με την συμμετοχή όλων των πολιτών. Η συμμετοχή αυτή, χωρίς αποκλεισμούς αφορά τη νέα γενιά, την τρίτη ηλικία, άτομα με αναπηρίες, κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών, κατοίκους με διαφορετικότητες στις συνήθειες, στα έθιμα, στη θρησκεία κλπ. Επιδίωξη αποτελεί η διαμόρφωση των κατάλληλων εργαλείων ώστε αυτή η σχέση αλληλεπίδρασης της νέας δημοτικής αρχής και πολιτών για το μέλλον του Δήμου να είναι συνεχής και αποτελεσματική.

 1. Βιώσιμος Δήμος.

Ο χωροταξικός – πολεοδομικός σχεδιασμός, ο αναπτυξιακός προγραμματισμός, ο σχεδιασμός του χώρου αποτελούν τις προϋποθέσεις για την Βιώσιμη Τοπική Ανάπτυξη.

Η Προστασία του Περιβάλλοντος και η Αειφόρος Ανάπτυξη μέσα από τη σύγχρονη διαχείριση των Αστικών Υγρών – Στερεών Αποβλήτων και την Ανακύκλωση σύμφωνα με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, η εξασφάλιση αποθεμάτων νερού μέσω έργων διαχείρισης των υδάτινων πόρων, καθώς και η μείωση των επιπτώσεων φαινομένων που οφείλονται στη κλιματική αλλαγή αποτελούν διαρκείς προτεραιότητες.Επιπρόσθετα πρέπει να υιοθετηθούναποτελεσματικές λειτουργίες όπως ενδεικτικά: η χρήση ψυχρών υλικών σε έργα και παρεμβάσεις στο δημόσιο ανοιχτό χώρο για τη μείωση του φαινομένου της θερμικής νησίδας ή η σταδιακή χρήση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων από τον Δήμο παράλληλα με τον προγραμματισμό και διεκδίκηση για την δημιουργία Δημόσιου Σταθμού Φόρτισης Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων.

Στα Ενεργειακά Θέματα προτεραιότητα πρέπει να δοθεί ώστε να διερευνηθεί και αποτυπωθεί η ενεργειακή ταυτότητα όλων των δημοτικών κτιρίων και να επιδιωχθεί η αξιοποίηση των πόρων για έργα εξοικονόμησης ενέργειας. Συμπληρωματικά πρέπει να τεθεί ως στόχος η αξιοποίηση του θεσμού του NETMETERING, του VIRTUALNETMETERIΝGκαι των Ενεργειακών Κοινοτήτων.

 1. Δημιουργικός Δήμος του πολιτισμού.

Η περιοχή είναι φορτισμένη με την ιστορία και την παράδοση. Η παλιά Ξάνθη, οι καπναποθήκες, η δημοτική αγορά, οι οικισμοί της περιοχής της Σταυρούπολης και το μοναδικό φυσικό περιβάλλον δημιουργούν την αίσθηση της απόδρασης από την απρόσωπη πραγματικότητα που δυστυχώς καταργεί τις όποιες σύγχρονες πολιτιστικές αξίες εκφράζονται στον δομημένο και μη χώρο. Τα ανωτέρω στοιχεία αποκτούν ιδιαίτερη πολιτιστική βαρύτητα και γίνονται οι σημαντικότεροι φορείς του περιβάλλοντος για την διατήρηση των ιδιαίτερων πολιτιστικών αξιών του Δήμου, παράλληλα με την αναγκαιότητα για αναμόρφωση των μεγάλων πολιτιστικών γεγονότων (Θρακικές λαογραφικές γιορτές, γιορτές παλιάς Ξάνθης κλπ).

Πρέπει να υφίσταται συνεχής μέριμνα για την διατήρηση της συλλογικής μνήμης και της ιστορίας της πόλης.

 1. Ξάνθη, πόλη με βιώσιμη κινητικότητα.

Στόχος είναι οι πολίτες να απολαμβάνουν τους δημόσιους χώρους και οι χώροι αυτοί να αποπνέουν σεβασμό στους πολίτες. Τα δημόσια κτήρια, το κέντρο και οι γειτονιές πρέπει να είναι προσβάσιμοι για κάθε πολίτη με έξυπνες εναλλακτικές λύσεις. Η πόλη πρέπει να αλλάξει την εικόνα που παρουσιάζει όσον αφορά στις εισόδους της, το κυκλοφοριακό, τα μέσα μεταφοράς, τους χώρους στάθμευσης, τις υποδομές για εναλλακτικά μέσα μετακίνησης κλπ.

 1. Δήμος καθαρός, πόλη και οικισμοί καθαροί με πράσινο και αισθητική.

 1. Δήμος λειτουργικός – Ξάνθη πόλη λειτουργική.

Οι πολίτες πρέπει να ικανοποιούν τις βασικές τους ανάγκες για: αναψυχή, καθημερινές προμήθειες, θέματα Υπηρεσιών, θέματα υγείας, αθλητικές δραστηριότητες κλπ, με άνεση και ασφάλεια.

Το κέντρο και τα μικρότερα περιφερειακά κέντρα χρειάζονται αναμόρφωση για να γίνουν ελκυστικά. Οι γειτονιές αλλά και οι οικισμοί πρέπει να οργανωθούν πολεοδομικά, να αναπτύσσονται ισόρροπα και να λειτουργούν αρμονικά μεταξύ τους και με το κέντρο.

Πρέπει να προσεγγιστεί με διαφορετική αντίληψη η σύνδεση περιοχών με ιστορική και αισθητική αξία όπως: παλιά Ξάνθη – Δημοτική αγορά – Καπναποθήκες, Μοναστήρια – παραποτάμιο μέτωπο – πόλη, Παλιά πόλη – μεταβατική ζώνη με την σύγχρονη πόλη – παζάρι, Νέστος – οικισμοί περιοχής Σταυρούπολης – οροσειρά Ροδόπης – Μνημεία της φύσης.

Η μέριμνα για τους οικισμούς του Δήμου πρέπει να είναι συνεχής και αποτελεσματική, η σύνδεση και επικοινωνία με την Ξάνθη απρόσκοπτη.

Σε συνεργασία με τους υπόλοιπους Δήμους και τον Β’ βαθμό ΤΑ πρέπει να τεθεί ως στόχος η διατύπωση Ολοκληρωμένων Στρατηγικών στο πλαίσιο των οποίων να προσδιορισθεί η σχέση της πόλης με την ανάπτυξη περιαστικών και αγροτικών μικροπεριφερειών στους Δήμους αυτούς, των οποίων η Ξάνθη αποτελεί το κύριο διοικητικό και οικονομικό κέντρο, προς όφελος όλης της Περιφερειακής Ενότητας.

Χρειάζονται νέα εργαλεία για το σχεδιασμό αλλά και εφαρμογή του με αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.

 1. Το κοινωνικό πρόσωπο του Δήμου και η αντιμετώπιση της φτώχειας.

Ο Δήμος πρέπει να είναι ο ισχυρότερος πυλώνας οικοδόμησης ενός κράτους αλληλεγγύης. Στο τοπικό επίπεδο χρειάζεται μια νέα θεώρηση και οργάνωση των Υπηρεσιών αλλά και συνεργασία με τον συντονισμό του Δήμου για την δημιουργία ενός δικτύου αλληλεγγύης των φορέων και των εθελοντικών οργανώσεων που ασχολούνται και προσφέρουν στο πεδίο αυτό.

Παράλληλα πρέπει να τεθεί ο στόχος της ενίσχυσης, όπου χρειάζεται, με νέες υποδομές και λειτουργίες, σε συνεργασία με άλλους θεσμούς.

 1. Ο Δήμος καταλύτης στην προώθηση της επιχειρηματικότητας, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στην υποστήριξη των νέων.

Η στρατηγική για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, μέσα από την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, πρέπει να στηρίζεται στους ακόλουθους πυλώνες:

 • Δημιουργία υποδομών έξυπνων πόλεων και πρόσβαση σε δεδομένα και τεχνολογίες.
 • Έξυπνο μοντέλο διακυβέρνησης με τη συμμετοχή των πολιτών.
 • Ενίσχυση ψηφιακών δεξιοτήτων.

Στόχος είναι ο Δήμος να αναλάβει την ανάπτυξη της περιοχής του ως Έξυπνης Πόλης (SmartCity), την αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας για την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων, με αξιοποίηση και των εργαλείων συνεργασίας δημόσιου – ιδιωτικού τομέα (συμβάσεις δημόσιου – ιδιωτικού τομέα, συμβάσεις παραχώρησης κλπ) και την υποστήριξη των επιχειρήσεων της περιοχής, ιδιαίτερα για την ανάπτυξη διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων και την προώθηση των εξαγωγών, με αξιοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος Ανάδειξης της Ταυτότητας της Πόλης (CityBranding).

Πρέπει να αναληφθεί πρωτοβουλία με σκοπό την δημιουργία Τεχνολογικού Πάρκου σε συνεργασία με την Πολυτεχνική Σχολή ΔΠΘ. Παράλληλα να υποστηριχθεί η ανάπτυξη επιχειρήσεων έρευνας – καινοτομίας και να δοθεί προτεραιότητα στην υποστήριξη επιχειρηματικών ιδεών νέων.

Επιπρόσθετα θα πρέπει να παρασχεθούν κίνητρα παραμονής στην Ξάνθη, π.χ μέσω της παραχώρησης επαγγελματικής στέγης σε δημοτικά ακίνητα, σε αριστούχους νέους, σε νέους που ασχολούνται με δημιουργικά επαγγέλματα, σε νέους που παράγουν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες.